x
הוועדה המייעצת לבחינת מדיניות הגירה למדינת ישראל Print E-mail
דו"ח ביניים (מוגש ביום 7.2.2006)

רקע וכתב המינוי

ביום ה-26.6.2005 החליטה הממשלה "לגבש מדיניות הגירה למדינת ישראל - שתתבסס לא רק על טיעונים ביטחוניים, אלא תבטיח את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" (החלטה מס' 3805). בהחלטת הממשלה הוקמה ועדה בין-משרדית לניסוח חקיקה בנושא וקידומה בראשות שר הפנים ובהשתתפות שרת המשפטים, המועצה לביטחון לאומי והיועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה.

בהתאם לכך מינה שר הפנים, מר אופיר פינס-פז, ועדה מייעצת לבחינת מדיניות ההגירה של מדינת ישראל, אשר מתפקידה:

  • 1. להציע מדיניות הגירה למדינת ישראל.
  • 2. לבדוק ולבחון את החקיקה הרלוונטית: חוק השבות, תש"י-1950, חוק האזרחות, תשי"ב-1952, חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.
  • 3. לבחון את נהלי מינהל האוכלוסין ולהמליץ אילו מבין הנהלים הקיימים ראוי לחוקק בחקיקת משנה.

כיושב-ראש הוועדה מונה פרופ' אמנון רובינשטיין.

קישור לדו"ח url_icon.gif

 

 

מידע נוסף

right_3
Content View Hits : 3856747